Tuesday, September 21, 2010

He Ishwar_!!!

Yah Sansaar Nitya Jalte Hue Ghar Ke Saman Hai, Iski Vichitrata Par To Koi Sandeh Nahin. Yahan Jo Na Ho Jaye Woh Thoda Hai...!!!